ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «RECOM REPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Ποσειδώνος 1, με ΑΦΜ 802023975, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ 168357301000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «ΒΓΑΛΕ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο της Διοργανώτριας, ήτοι στο https://www.re-power.com/en/, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού.

Όροι:

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 23/05/2024 και ώρα 09:00 έως και την 24/06/2024 και ώρα 23:59.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:
 • είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),
 • διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και
 • έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι των ανωτέρω. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

 • Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά στο Διαγωνισμό. Συμμετέχοντες που αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τους όρους αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο θα αποκλείονται αμέσως.
 • Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει λάβει έγκριση για νετ μετερινγκ (net metering) από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για την εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος και να έχει αιτηθεί ή να πρόκειται να αιτηθεί, εντός του χρονικού πλαισίου ισχύος του Διαγωνισμού, προσφορά από τη Διοργανώτρια για την υλοποίηση της εγκατάστασης. H προσκόμιση της έγκρισης από το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μπορεί να αναζητηθεί από τη Διοργανώτρια σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Αδυναμία ή παράλειψη παρουσίασης της ως άνω έγκρισης εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τον Διαγωνισμό.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του Διαγωνισμού, όπως υπό 1. ορίζεται, αποκλειστικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@re-power.com. Στο σχετικό μήνυμα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email του συμμετέχοντα και η πρόθεσή του για συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
 • Με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας με τη Διοργανώτρια, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο https://www.re-power.com/epikoinonia/. Στο πεδίο «Μήνυμα» θα πρέπει να αναγράφεται ρητά η πρόθεση για συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο (+30) 210 700 1640.
 1. Διαγωνιστική Διαδικασία & Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
 • Η ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί μέσω κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον Δικηγόρου, εγγεγραμμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί. Κάθε συμμετέχων δύναται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα της κλήρωσης.

 • Τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ανακοινωθούν τηλεφωνικώς και εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο νικητή, με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που θα έχει δηλώσει.
 • Ο νικητής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την αποδοχή του ανταλλάγματος/παροχής.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας  πέντε (5) εργασίμων ημερών, ο εκάστοτε νικητής χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα ανάδειξης του ως νικητή και με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας προσκαλείται ο επόμενος σε σειρά κατάταξης νικητής.

 • Η Διοργανώτρια δύναται να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί τα στοιχεία του νικητή, μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσής του.
 1. Ανταλλάγματα - Παροχές προς τον νικητή
 • Τα ανταλλάγματα/παροχές που θα δοθούν στον νικητή είναι σωρευτικά τα κάτωθι:
 • Αυτοπρόσωπη γνωριμία του νικητή με τον παγκόσμιο πρωταθλητή kick-boxing, Iron Mike Zambidis,
 • Ένα ζευγάρι γάντια kick-boxing με την υπογραφή του πρωταθλητή, και
 • Ετήσια συνδρομή (full package) στο Zambidis Fitness Club OAKA ή στο Zambidis Club Γλυφάδα.
 • Τα ανταλλάγματα/παροχές λαμβάνονται ως έχουν και δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και δεν παρατείνεται η ισχύς τους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα ανταλλάγματα/παροχές με αντικείμενα/παροχές παρόμοιας αξίας.
 • Με την αποστολή/παράδοση των ανταλλαγμάτων/παροχών στο νικητή, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης.
 • Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των ανταλλαγμάτων/παροχών και δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον νικητή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τις απονεμόμενες παροχές ή κάθε άλλη αιτία. Ο δε νικητής καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί παραιτούμενος από τούδε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωση του έναντι της Διοργανώτριας.
 1. Προβολή – Διαφήμιση

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, και του νικητή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού  δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση, διεξαγωγή και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΚΠΔ).

 1. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί το Διαγωνισμό, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάζει τα ανταλλάγματα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό. Κάθε σχετική ως άνω ενέργεια θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, https://www.re-power.com/en/  Ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης ορίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης.
 • Η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
 1. Ακύρωση συμμετοχών και νικητή
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα μπορεί να ακυρωθεί και στην περίπτωση που τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή αλλά και στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του αποβεί άκαρπη.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.
 • Μετά την λήξη του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
 1. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
 • Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με έναν από τους υπό 2.4. αναφερόμενους τρόπους, τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει, τους αποδέχεται πλήρως και συνακόλουθα παραιτείται κάθε αξίωσης έναντι της Διοργανώτριας.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους εν λόγω Όρους.
 • Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.
 • Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
Όροι Χρήσης
Πολιτική CookiesΠολιτική Απορρήτου (GDPR)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram